Ochrana soukrom� Zavazujeme se respektovat a ochra�ovat Va�e soukrom�. Na�e webov� str�nky jsou vytvo�eny tak, abyste je mohli nav�t�vit bez nutnosti prozradit svou toto�nost nebo jak�koliv osobn� �daje. Jestli�e se rozhodnete poskytnout n�m sv� osobn� �daje (informace, podle kter�ch lze identifikovat Va�i osobu - nap�. jm�no a p��jmen�, e-mail apod.), pou�ijeme je pouze s c�lem podporovat V�s jako n�v�t�vn�ka na�ich webov�ch str�nek.

Odkaz Odkazy na webov� servery t�et�ch stran uv�d�me na tomto webov�m serveru pouze pro Va�e pohodl�. Pokud tyto odkazy pou�ijete, opust�te na�e webov� str�nky. Nep�ezkoum�vali jsme v�echny odkazy na webov� str�nky t�et�ch stran a nem�me vliv a neneseme zodpov�dnost za ��dnou z t�chto webov�ch str�nek, jejich obsah, ani za politiku ochrany soukrom�, kter� je na nich uplat�ov�na. Jestli�e se rozhodnete nav�t�vit kter�koliv z webov�ch server� t�et�ch stran, na kter� tento server odkazuje, �in�te tak v�hradn� na vlastn� nebezpe��.

VYSTAV spol. s r.o.

VYSTAV spol. s r.o. - STAVEBN� FIRMA A STAVEBNINY  

Nemojany 227, 683 03 Lule�, , E-mail: vystav@vystav.cz
N�vrh a realizace t�chto str�nek: Ing. Pavel �eh��ek pavel@rehurek.cz
© 2005 - 2007 VYSTAV spol. s r.o.
Ochrana soukrom� & Pr�vn� podm�nky